هرچقدر هم که در موارد برندسازی جلو برویم و در صدد انتخاب بهترین راه برای پیشرفت و گسترش مجموعه مان باشیم، بدون وجود نخستین و مهمترین عامل، چندان پیروزمند نخواهیم بود.
نام شرکت پایه ی بکارگیری تمامی ابزارها و تکنیکها برای هرچه بهتر ساختن برند برتر می باشد. نام خوب سازمان خوب می سازد!
گزینش نام خوب برای برند یکی از مهمترین پایه های برندسازی است. با نام خوب، لوگوی قدرتمند، شعار تبلیغاتی گیرا و نگارش تبلیغاتی منحصر به فرد، پایه های ماندگاری برند از ابتدا فراهم شده است.
نام خوب باید نمودی از توانمندیها و قابلیتهای ویژه در محصولات و خدمات سازمانها باشد. با نام خوب می توان پیش زمینه ای برای مخاطبان بوجود آورد. تصویر روشنی در ذهن آنها ساخت و به آنها اطمینان داد که بهترین هستید.
برای گزینش نام خوب، تمامی مراحل و استراتژیهای بازاریابی و فروش را می بایست مد نظر قرار داد. انتخاب نام را باید در قالب برندینگ دید و سنجید.
ما می دانیم که انتخاب نام خوب برای یک سازمان می تواند توانفرسا و پیچیده باشد.
مشاوران کاردان ما در انتخاب نام، به امور ثبت آنها، گسترش آنها در قالب لوگو و دیگر زمینه های بازاریابی و برندینگ آشنایی کامل دارند. مشاوران متخصص ما می توانند تمامی این امور را در قالب یک پکیج به شما ارائه دهند.
با نام ما خوش نام بمانید!

تاثير نام خوب بر آينده كاری
نام خوب می تواند با مخاطبان صحبت کند، کلیدهای طلایی خدمات و فرآورده ها را نشان داده و ویژگی منحصر به فرد مجموعه ها را بیان کند.
مخاطبان ماموریت و هدف مجموعه ها را در نام آنها پیدا می کنند. پس هرچه نام یک مجموعه بیشتر صحبت کند، نیاز کمتری به صحبت مجموعه است!
با نام مناسب، کمتر صحبت می کنید بیشتر سودآوری!